Tieto myšlienky k rozjímaniu na Krížovej ceste sú mi veľmi blízke.

Je to vlastne modlitba za našu Cirkev.  Prosím aj Vás o modlitby za našu Cirkev. Cirkev sa denne za nás modlí a chce, aby všetci ľudia boli spasení. Ona je stĺpom a oporou pravdy. (1 Tim 3, 15)  Som hriešnik, ale moja duša jasá, lebo Cirkev sa modlí za moju spásu. Ale tiež aj za tvoju. Buďme vďační a modlime sa tiež.  Kto sa modlí, bude spasený.

Úvod

Ježiš nás miloval, hoci sme boli ešte plní hriechu a neprávosti. Prežil krvavú drámu krížovej cesty, aby nám pomohol. Láska sa rodí z lásky. Matka miluje dieťa, hoci je často sebecké. Dieťa to až oveľa neskôr pochopí a v jeho srdci sa zrodí skutočný vzťah k matke. Dnes sa tu schádzame znova precítiť Ježišovu lásku k nám.

Ježišovu blízkosť zakusujeme v Cirkvi, do ktorej patríme i s našimi slabosťami. Kvôli nám a s nami prežíva Cirkev každý deň drámu križovania lásky.

Prvé zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiša zrádzajú najbližší: Peter, Judáš, ostatní apoštoli, priatelia. Židovskí kňazi, ktorí ho mali ako prví spoznať a privítať, ho predvádzajú pred Piláta. Chcú jeho smrť.

My prichádzame do Cirkvi, k tým, ktorí ho predstavujú. Veľa ráz sme sklamaní, nevypočutí a cítime sa zradení. Udierajú nám do očí slabosti našich ľudských bratov a sestier. Predkladajú nám chyby minulosti.

Ježišu, daj nám silu trpieť pre Cirkev.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Druhé zastavenie

Ježiš berie kríž na svoj plecia

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Na Pilátovom nádvorí stojí ponížený a zbičovaný Ježiš. Istý zbožný umelec výrečne znázornil túto scénu: Kristus s otvoreným náručím prijíma kríž – nástroj lásky.

Nadávame na Cirkev, aká je. Pomalá, zaostalá a byrokratická. Niet v nej modernosti, pochopenia pre dnešného človeka. Mnohí ju odmietajú ako bremeno a odchádzajú z nej.

Ježišu, daj mi svetlo, aby som videl duchovnú krásu Cirkvi, napriek slabostiam jej členov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Tretie zastavenie

Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ešte ani poriadne nevykročil, a už je v prachu ulice. Zosypal sa! Ako uzlíček bolesti sa krčí pred pohľadmi ľudí. Všetci pozorujú jeho slabosť. Ja dokonale maskujem svoju malátnosť v boji so zlom. Pred sebou, pred ľuďmi aj pred Bohom.

Ježišu, daj mi milosť prísť vždy k Cirkvi – jej kňazovi, ktorý čaká, aby ma očistil tvojou krvou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Štvrté zastavenie

Ježiš sa stretá so svojou matkou

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Syn idúci na popravu a matka. Blízkosť milujúceho dodáva silu a odvahu. Mária miluje, trpí a mlčí. Ona prvá svojou prítomnosťou pomáha niesť kríž.

Opustenosť je choroba dneška. Nechceme zostať sami so svojimi obavami a ranami. Túžime po milujúcej blízkosti.

Keď sa krstom stávame členmi Cirkvi, prijíma nás Mária za svoje deti. Ona je Matkou Cirkvi. Je náručie je dostatočne veľké, aby objalo všetkých doráňaných. Stojí pri nás, trpí s nami a miluje nás.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Piate zastavenie

Šimon pomáha niesť kríž

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš zmietaný vyčerpaním, stratou krvi, únavou sa tacká pod ťarchou kríža. Náhodou okoloidúceho muža donútia pomôcť mu.

Aj my v bolesti hľadáme ruku, ktorej sa možno zachytiť.

Vlečieš ťarchu minulosti? Klesáš pod bremenom neúspechov? Už nevládzeš? Obráť sa na Cirkev. Vlož svoje problémy na kňazovu paténu pri svätej omši. Zachyť sa pevne ruky, ktorá ťa hľadá. Cez obetu Cirkvi už nebudeš sám.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Šieste zastavenie

Veronika podáva Ježišovi ručník

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako matka zotiera plačúcemu dieťaťu slzy a špinu z tváre, tak Veronika pristupuje k Ježišovi. Prekročila hranicu ľudských ohľadov a otázok: „Čo povedia.“ Zotiera z tváre Ježiša krv a pľuvance.

Aká je tvár Cirkvi? V ľudských rečiach, ktoré počúvame na pracovisku, v škole, cez masmédiá sa vynára pred našim zrakom jej zhanobený obraz.

Majme silu ako Veronika vystúpiť a s pravdou ošetriť jej tvár.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Siedme zastavenie

Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Odsúdenec znova padá na kamene dlažby. Ďalšie povstanie. Ako zápasník so smrťou s vytrvalosťou bojuje ďalej za svoje posolstvo lásky a pravdy.

Cirkev v priebehu dejín už veľa ráz zrazili na kolená ako jej Majstra. Vyniesli rozsudok konca. Ona vždy vstáva a nesie posolstvo Krista ďalším generáciám a krajinám.

Pri pohľade na teba, vstávajúci Kriste, daj mi silu stále začínať žiť a hlásať evanjelium.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Ôsme zastavenie

Ježiš a plačúce ženy

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Dokatovaný muž a plačúce ženy Jeruzalema. Cudzie utrpenie im vtláča slzy do očí. Srdce plní mäkkosťou. Ježiš však žiada ľútosť nad vlastnou zlobou, ktorá spôsobuje jeho bolesti.

Cirkev trpela, trpí a bude trpieť. Odložme predstierané slzy citlivosti a začnime sa zamýšľať nad vlastnou vlažnosťou a nad povrchnosťou, s akou pristupujeme k Cirkvi a jej hlasu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Deviate zastavenie

Tretí pád pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Opäť padá a pomaly sa zviechava. Krv je zmiešaná s prachom cesty. Ešte niekoľko metrov a je v cieli. Už vidieť vrchol Golgoty.

Odpustiť, zabudnúť a vstať – aké je to ťažké. A to vždy, po každej urážke. Prichádzajú do Cirkvi niekoľko metrov pred cieľom – pred smrťou. Prosia o prijatie a odpustenie. Pozeráme na nich s opovrhnutím a nedôverou. Váhame, či to myslia vážne.

Ježišu, ty ich prijímaš. Dávaš im odpustenie aj na konci života. Nauč nás odpúšťať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Desiate zastavenie

Ježiša vyzliekajú z jeho šiat

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

V srdci a dlaniach si skrývame svoje poklady. Nechceme sa ich zrieknuť. Ježiš odovzdáva všetko. Vojaci sa nezastavia ani pri šatách, a on sa nebráni, zrieka sa ich.

Bohatstvo Cirkvi je pohoršením, kým Majster na ceste lásky odkladá aj posledné. Aj ja tvorím Cirkev. Viem kráčať po ceste lásky a otvoriť svoje srdce a dlane pre núdznych bratov, sestry?

Pri pohľade na teba, uč ma byť ako ty!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Jedenáste zastavenie

Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mám plné ústa svojich bolestí a malicherných odrenín. Nevidím iných.

Ty celebruješ omšu krvavej lásky. Vrážajú ti klince do rúk a nôh. Zabúdaš na svoju bolesť a chceš ma privinúť do svojho náručia.

Cirkev v mojom okolí v chudobných a opustených vždy niekde trpí. Chcem vidieť tak ako ty, Ježišu. Najskôr bolestné bremeno iných, až potom vlastné. Zabudnúť na seba a privinúť do náručia trpiaceho.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Dvanáste zastavenie

Ježiš zomiera na kríži

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Boh visí na kríži. Nemôže kráčať po cestách, klásť ruky na deti, ani rozprávať o nádeji svojho kráľovstva. Môže iba trpieť a milovať. Z pohľadu človeka je bezmocnosť voči chorobe, osudu, zlobe a sile mocných trýznivá. Bez viery v Boha je bolesť nepochopiteľná.

To je údel Cirkvi, ktorá dokazuje svoju pravdu mučeníckou krvou. To sú obety nevinne trpiacich. Kríž veriacich je prameňom požehnania pre všetkých ľudí celého sveta.

Nech mi to tvoj kríž vždy pripomenie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Trináste zastavenie

Ježiša zložili z kríža

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mnohí, vidiac Krista, povedali: „Ďalší mŕtvy prorok. Zbytočná námaha a bolesť!“

Z koľkých rodín už odišiel Kristov duch. Iba prázdne kostoly sú pomníkmi mŕtvej viery.

Keď pochovávame, neplačme. Aj v srdciach našich blízkych môže svitnúť svetlo viery, ktoré im ukáže cestu naspäť do Cirkvi. V našich modlitbách a obetách sú skryté tajomné ozveny nádeje.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Štrnáste zastavenie

Ježiša pochovávajú

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ťažký balvan skryl Ježišovo telo v hrobe. Všetci sa rozišli domov. Stráž bdie, aby ochránili svet pred týmto votrelcom a jeho pravdou.

Civilizácia smrti chce aj dnes umlčať Cirkev. Chce nás zatlačiť do múzeí a stredoveku. Prostredníctvom televízie, rozhlasu a časopisov chce mladým, ale aj starším privaliť na oči ťažký balvan egoizmu.

Život nemožno zničiť. On si vždy nájde spôsob, ako preniknúť do ľudských duší. Veď životom je sám Ježiš. On je skalou, na ktorej stojí Cirkev, neumlčateľná hlásateľka Života.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 Záver

Z lásky Krista Krista, ktorú sme sledovali na tejto krížovej ceste, sa zrodila Cirkev. Prostredníctvom nej vidíme správnu cestu a dostávame silu vykročiť po nej.

Zamilujme si Ježiša, ktorý pre nás zomrel a vstal zmŕtvych.

Zamilujme si Cirkev, ktorá denne sprítomňuje toto tajomstvo Krista na svojich oltároch, aby nás posilňovala a zhromažďovala.

Utvorme navzájom okolo oltárov našich chrámov spolu s kňazmi, biskupmi a pápežom rodinu s jedným srdcom a jednou dušou. Amen.

 Autor: B. Tulák  Ďakujem autorovi a zvelebujem Pána za všetky jeho milosti a dary, ktoré nám uštedruje v tomto pôstnom období.

 

 

 

 

 

 

4.00 avg. rating (81% score) - 8 votes
Uverejnené v Modlitba
Jeden komentár pre “Tieto myšlienky k rozjímaniu na Krížovej ceste sú mi veľmi blízke.
 1. Alena píše:

  Otec na nebesiach, chválim a zvelebujem Ťa.
  Za všetky milostí a dary, ktoré nám dávaš
  v tomto pôstnom období.
  Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy.
  Pre Tvoje bolestné umučenie Ježišu, maj milosrdenstvo so mnou
  a s celým svetom.
  Ďakujem, za tento čas, zbaviť sa hriechu a priblížiť sa k Tebe, pane.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch