Desivé videnie pekla.

Desivé videnie pekla: “Niektorí preklínali svoje telá, iní svojich rodičov. Ďalší si zase vyčítali, že odmietli milosť a nechránili sa toho, o čom vedeli, že je hriešne. Boli to zmätené výkriky zúrivosti a zúfalstva.”

Nenávisť, zloba, strach – to sú lži, aby nás obrátili proti sebe. Ak odložíte lož, nenávisť, všetku nečistotu a zlobu, rúhanie, závisť, pokrytectvo a ohováranie, potom poznáte, že láska je našou skutočnou podstatou. V Liste Efezanom čítame, aby sme nedávali miesto diablovi, t. j. jeho veciam, veď nás to chce obrátiť proti sebe. Čudujem sa tomu, keď niekto pozná pravdu, ale ju nepovie, zastiera ju, neviem, čo tým myslí a čo tým chce dosiahnuť. Máme si hovoriť pravdu a len pravdu, tak je to napísané v Liste Efezanom: “Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi.” (Ef 4, 25)  Hračky diablove, ako je lož, pokrytectvo, ohováranie, nečistotu atď. naozaj treba odložiť a denne prosme Pána Ježiša o milosť, v spolupráci s ňou to dokážeme. Nikdy nie bez nej. V našich medziľudských vzťahoch si navzájom preukazujme lásku a úctu. Predbiehajme sa navzájom v úctivosti. Naplnením zákona je Láska. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali a my všetci údmi jedného tela.

Pripomeňme si príbeh zo Starého Zákona: “O Nabotovi a jeho vinici.” Kráľ Achab zatúžil po jeho vinici, ale Nabot sa jej nechcel vzdať. V texte čítame, že proti Nabotovi diabolsky svedčili pred celým zhromaždením, len aby ho mohli vyviesť za mesto a ukameňovať.  “A keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a že je mŕtvy, povedala Achabovi: „Vstaň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nabot nežije, je mŕtvy.“
Keď človek vo svojom živote dáva miesto diablovi, tak robí to, čo sa nepáči Bohu. Neštíti sa nijakej zloby.Kiežby sme si všetci viac uvedomovali Božiu lásku na zemi, že je tu, blízko nás, v našich srdciach. Rozbaľme ju ako balíček od najlepšieho priateľa a nájdeme vzácny poklad.
“Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali” (1Jn 3, 8. 10 – 11).

Mám Vás rád a ďakujem Vám za priateľstvo a za modlitby.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 21. október 2021
Meniny má Uršula
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Hilarion, pustovník
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech sa vám vryje do celého srdca ten, čo za vás bol pribitý na kríži.
(sv. Augustín)