Pochválený buď Ježiš Kristus.

Muž nakupuje ryžu za 0,60Eur za kilogram v Číne a predáva ju za 0,05Eur za kilogram v Indii. V dôsledku toho sa z neho stane milionár! Ako to dokázal?

Istý chlapec raz dal Ježišovi k dispozícii svoje jedlo. Isto si nepomyslel, že jeho pár kúskov chleba a dve ryby môžu byť čímsi výnimočným. Ale dal svoj dar Ježišovi a Ježiš ho použil na nasýtenie zástupov.

Buď voči ľuďom veľkodušný?

Veľmi sa teším z toho všetkého, zo všetkých tých výsad, ktoré dostala Mária od Pána, veď je aj mojou (našou) matkou. Som šťastný v jej prítomnosti a moja pozemská púť bude vždy aj o Nej. V jednej našej ľudovej piesni, v ktorej vyjadrujeme úctu k mamke, som vlastnými slovami vyznal (druhá časť verša): “Slovenská mamko – jak ste ma ťažko(2x) – vychovali. Teraz keď nebeská Matka ma chráni, vďačím vám obom so slzami.” Áno, veľmi som vďačný pozemskej matke za všetko, Pán si ju povolal z tejto pozemskej púte a nezabúdam na ňu pri oltári, podľa rady sv. Moniky. Ale mám(e) i matku Máriu, v rodine ju všetci ľúbime a utiekame sa pod jej ochranu. Teraz je stále pri nás a pomáha nám na našej pozemskej púti. Každý deň ju pozdravujeme slovami anjela: “Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou.” Ako jej staršia príbuzná, Alžbeta, keď k nej prišla Mária na návštevu, aj my vyznávame: “Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.” A z hĺbky srdca pokračujeme: “Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.” A takto to je: V hodine vašej smrti budem prosiť za vás, ale čo chcete teraz, aby som pre vás urobila. Vypros nám milosť, aby sme vždy povedali „áno“ nebeskému Otcovi a poslúchli evanjelium. V Márii máme tú najlepšiu učiteľku: “Milované deti, učte sa odo mňa vždy povedať “áno” nebeskému Otcovi, aj keď od vás žiada cenný prínos vašej bolesti.”

Učme sa od Márii, veď sme jej milované deti. Boh vedel, že jej tituly ako Matka sedembolestná, Kráľovná mučeníkov, Pomocnica kresťanov, Tešiteľka trpiacich, Uzdravenie chorých…, potešia mnohých, ktorí trpia s vierou.  S kresťanským pozdravom Jaroslav, brat a kňaz.

Vždycky žneme presne to ovocie, ktoré zasejeme. Nahrával(a) si si, že tvoja minulosť už nebude mať vplyv na to, čo bude. Tvoja minulosť ťa nechce pustiť. Drží sa ťa, ako kliešť. Je tu však Pán Ježiš a On má o teba záujem. Chce ťa vyslobodiť. Povedz Mu, že chceš to aj ty sám, aby ťa vyslobodil. Nezdráhaj sa tomu, dokedy chceš ešte trpieť. Pán Ježiš sa obetoval za teba, aby ťa vyslobodil a urobil ťa novým stvorením.

V mnohých kostoloch sa vytratila spoločná modlitba veriacich s kňazmi. Nie je na to čas?! Viac je to už len o tom, aby farská agenda a financie farnosti boli na poriadku. A aby sa nikto na kňaza pôsobiaceho vo farnosti oficiálne nesťažoval. Samozrejme, že agendu a financie farnosti treba mať na poriadku. Či sa kňaz sám modlí alebo spolu s veriacimi v kostole, tak od čias otca biskupa Rudolfa Baláža, sa ma to už poriadne dlho nikto nespýtal. To svedčí o tom, čo som predtým napísal.

svedectvo nášho farára na vypočutie

Duchovné horizonty – rozhovor s Jaroslavom Máčovským.

“Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou” (Ž 42, 2).

Vysmädnutý jeleň vie kde je prameň a ide k nemu. Po napití sa vody z prameňa cíti blaženosť z úžitku vody v jeho tele. Dodáva mu silu. Ak človek bude pravidelne čerpať z prameňa, z Božieho slova, tak sa dočká blaženého videnia Ježiša, z tváre do tváre.  A po tomto sa z našej strany naozaj oplatí túžiť, ba doslova máme dychtiť po tomto dare, blaženého videnia Ježiša, z tváre do tváre.   Apoštol Pavol, naplnený Duchom Svätým, túto túžbu v srdci tak krásne vyznal: “Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.” Povzbudzuje nás všetkých, aby sme s veľkou dôverou stavali svoj život na Kristovi. Zachovávali jeho prikázania a čerpali z Božieho slova potrebné rady pre život. A Pán Ježiš odmení každého, budeme ho vidieť takého, aký je.

S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

Bože môj, vďačný som ti za všetko a milujem ťa.

Milujme Boha a všetko nám bude prospievať, aj najmenší záchvev, aj najmenší životný nezdar, ale aj to, keby sme boli nejako vyznamenaní, ostaneme však pokorní, a keď to všetko odovzdávame Bohu – aj úspechy, aj neúspechy, aj radosť, aj smútok, aj zdravie, aj chorobu, aj chudobu, aj prosperitu – to nás všetko posväcuje a stávame sa dospelými deťmi nášho Boha.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i naveky vekov. Amen.

VITAJTE  DOMA.

Pán Ježiš počas svojho verejného účinkovania na zemi hovoril aj o tom, že raz pochváli a odmení večným životom ľudí, ktorí ho na zemi videli a pomohli mu. No oni mu na to povedia, že ho na zemi  nevideli. Ale Ježiš im to vysvetlí: Videli ste ma hladného, smädného, chorého, vo väzení, ako cudzinca, špinavého, potupeného…  a pomohli ste mi. Poslúžili ste mi a dali ste mi aj to, čo som potreboval.  Skrýval som svoju tvár v týchto trpiacich ľuďoch a vy ste si ich všimli a pomohli ste im. Nenechali ste ich prejsť povedľa vás len tak. A to ste vlastne mne urobili. Ďakujem vám a mám z vás radosť. A teraz vitajte doma.

 “Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach” (Mt 5, 14 – 16).

12 ovocí Ducha Svätého

Ovocie Ducha Svätého je znakom nového života. Keď človek využíva Dary Ducha Svätého – prináša viac ovocia.

1. Love 1. Láska

2. Peace 2. Pokoj

3. Joy 3. Radosť

4. Patience 4. Trpezlivosť

5. Goodness 5. Dobrota

6. Kindness 6. Láskavosť

7. Faith or Faithfulness 7. Viera alebo vernosť

8. Gentleness 8. Jemnosť

9. Self – Control 9. Ovládanie sa (sebakontrola)

10. Modesty 10. Miernosť

11. Generosity 11. Štedrosť

12. Chastity 12. Cudnosť

Tých ktorých vedie Duch Svätý budú prinášať  Jeho ovocie.

Odpusť nám, Bože, a zachráň nás pre večný život. Prosíme Ťa, upevni nás vo viere, v nádeji a v láske a pomôž všetkým ľuďom na zemi, chceme aby Ťa všetci ľudia poznali a zakúsili tvoju lásku. Amen.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun