Každý deň so svätým písmom

Každý deň (365 dní) so Svätým Písmom – rok 2015

Srdce  pastiera

 December

Deň a mesiac                    Biblický text na každý deň (čítania) A B C D
1.12.2015 Sir 7,1-10,22 1Jn 3,11-4,6 Ž 137,1-9
2.12.2015 Sir 10,23-13,29 1Jn 4,7-21 Ž 138,1-8
3.12.2015 Sir 13,30-16,31 1Jn 5,1-21 Ž 139,1-10
4.12.2015 Sir 17,1-19,27 2Jn 1,1-13 Ž 29,19-27
5.12.2015 Sir 19,28-23,32 3Jn 1,1-14 Ž 139,11-16
6.12.2015 Sir 22,33-24,47 Júd 1,1-25 Ž 139,17-24
7.12.2015 Sir 25,1-28,14 Zjv 1,1-20 Ž 140,1-5
8.12.2015 Sir 28,15-31,11 Zjv 2,1-17 Prís 30,1-10
9.12.2015 Sir 31,12-33,33 Zjv 2,18-3,6 Ž 140,6-13
10.12.2015 Sir 34,1-37,16 Zjv 3,7-22 Ž 141,1-10
11.12.2015 Sir 37,17-39,41 Zjv 4,1-5,5 Ž 142,1,7
12.12.2015 Sir 40,1-43,37 Zjv 5,6-14 Prís 30,11-23
13.12.2015 Sir 44,1-47,31 Zjv 6,1-17 Ž 143,1-12
14.12.2015 Sir 48,1-51,38 Zjv 7,1-17 Ž 144,1-8
15.12.2015 Ezd 1,1-2,67 Zjv 8,1-9,12 Ž 144,9-15
16.12.2015 Ezd 2,68-4,5 Zjv 9,13-10,11 Prís 30,24-33
17.12.2015 Ezd 4,6-5,17 Zjv 11,1-19 Ž 145,1-7
18.12.2015 Ezd 6,1-7,10 Zjv 12,1-13,1 Ž 145,8-13
19.12.2015 Ezd 7,11-8,14 Zjv 13,1-18 Ž 145,13-21
20.12.2015 Ezd 8,15-9,15 Zjv 14,1-13 Prís 31,1-9
21.12.2015 Ezd 10,1-44 Zjv 14,14-15,8 Ž 146,1-10
22.12.2015 Neh 1,1-2,20 Zjv 16,1-21 Ž 147,1-11
23.12.2015 Neh 3,1-4,23 Zjv 17,1-18 Ž 147,12-20
24.12.2015 Neh 5,1-7,3 Zjv 18,1-17 Prís 31,10-20
25.12.2015 Neh 7,4-8,18 Zjv 18,17-19,10 Ž 148,1-6
26.12.2015 Neh 9,1-37 Zjv 19,11-20,6 Ž 148,7-14
27.12.2015 Neh 9,38-11,21 Zjv 20,7-21-4 Ž 149,1-9
28.12.2015 Neh 11,22-12,47 Zjv 21,5-27 Prís 31,21,31
29.12.2015 Neh 13,1-31 Zjv 22,1-21 Ž 150,1-6
30.12.2015 Gn 1,1-2,17 Mt 1,1-17 Ž 1,1-6
31.12.2015 Gn 2,18-4,16 Mt 1,18-2,18 Ž 2,1-12

 

 November

Deň a mesiac                    Biblický text na každý deň (čítania) A B C D
1.11.2015 1Mach 5,1-6,63 Hebr 4,14-5,10 Ž 119,153-160
2.11.2015 1Mach 7,1-9,73 Hebr 5,11-6,12 Prís 26,23-27
3.11.2015 1Mach 10,1-11,19 Hebr 6,13-7,10 Ž 119,161-1
4.11.2015 1Mach 11,20-12,54 Hebr 7,11-28 Ž 119,169-17
5.11.2015 1Mach 13,1-14,1 Hebr 8,1-13 Ž 120,1-7
6.11.2015 1Mach 15,1-16,24 Hebr 9,1-15 Prís 27,5-14
7.11.2015 2Mach 1,1-4,6 Hebr 9,16-28 Ž 121,1-8
8.11.2015 2Mach 4,7-6,31 Hebr 10,1-18 Ž 122,1-9
9.11.2015 2Mach 7,1-10,8 Hebr 10,19-39 Ž 123,1-4
10.11.2015 2Mach 10,9-12,46 Hebr 11,1-16 Prís 27,15-22
11.11.2015 2Mach 13,1-15,40 Hebr 11,17-40 Ž 124,1-8
12.11.2015 Tob 1,1-5,23 Hebr 12,1-13 Ž 125,1-5
13.11.2015 Tob 6,1-11,20 Hebr 12,14-29 Ž 126,1-6
14.11.2015 Tob 12,1-14,15 Hebr 13,1-25 Prís 27,23-28,6
15.11.2015 Jdt 1,1-5,24 Jak 1,1-27 Ž 127,1-5
16.11.2015 Jdt 6,1-8,36 Jak 2,1-26 Ž 128,1-6
17.11.2015 Jdt 9,1-12,20 Jak 3,1-18 Ž 129,1-8
18.11.2015 Jdt 13,1-16,25 Jak 4,1-17 Prís 28,7-17
19.11.2015 Est 1,1-2,18 Jak 5,1-20 Ž 130,1-8
20.11.2015 Est 2,19-5,14 1Pt 1,1-2,3 Ž 131,1-3
21.11.2015 Est 6,1-8,17 1Pt 2,4-25 Ž 132,1-18
22.11.2015 Est 9,1-10,3 1Pt 3,1-22 Prís 28,18-28
23.11.2015 Múd 1,1-5,23 1Pt 4,1-19 Ž 133,1,3
24.11.2015 Múd 6,1-9,18 1Pt 5,1-14 Ž 134,1-3
25.11.2015 Múd 10,1-12,27 2Pt 1,1-21 Ž 135,1-12
26.11.2015 Múd 13,1-16,29 2Pt 2,1-22 Prís 29,1-9
27.11.2015 Múd 17,1-19,22 2Pt 3,1-18 Ž 135,13-21
28.11.2015 Bar 1,1-6,72 1Jn 1,1-2,11 Ž 136,1-12
29.11.2015 Sir 1,1-6,72 1Jn 2,12-27 Ž 136,13-26
30.11.2015 Sir 1,1-3,34 1Jn 2,28-3,10 Prís 29,10-18

 Október 

Deň a mesiac                    Biblický text na každý deň (čítania) A B C D
1.10.2015 Hab 1,1-3,19 Flp 4,2-23 Prís 24,5-14
2.10.2015 Nár 1,1-2,6 Kol 1,1-23 Ž 116,12-19
3.10.2015 Nár 2,7-3,39 Kol 1,24-2,5 Ž 117,1-2
4.10.2015 Nár 3,40-5,22 Kol 2,6-23 Ž 118,1-16
5.10.2015 Abd 1,1-21 Kol 3,1-4,1 Prís 24,15-22
6.10.2015 Joel 1,1-2,17 Kol 4,2-18 Ž 118,17-29
7.10.2015 Joel 2,18-3,21 1Sol 1,1-2,16 Ž 119,1-8
8.10.2015 Ez 1,1-6,14 1Sol 2,17-3,13 Ž 119,9-16
9.10.2015 Ez 7,1-11,25 1Sol 4,1-18 Prís 24,23-34
10.10.2015 Ez 12,1-16,63 1Sol 5,1-28 Ž 119-17,24
11.10.2015 Ez 17,1-20,44 2Sol 1,1-12 Ž 119,25-32
12.10.2015 Ez 21,1-24,14 2Sol 2,1-17 Ž 119,33-40
13.10.2015 Ez 24,15-28,26 2Sol 3,1-18 Prís 25,1-10
14.10.2015 Ez 29,1-32,32 1Tim 1,1-20 Ž 119,41-48
15.10.2015 Ez 33,1-36,38 1Tim 2,1-15 Ž 119,49-56
16.10.2015 Ez 40,47 1Tim 3,1-16 Ž 119,57-64
17.10.2015 Ez 40,48-44,31 1Tim 4,1-16 Prís 25,11-20
18.10.2015 Ez 45,1-48,35 1Tim 51,1-6,2 Ž 119,65-72
19.10.2015 Dan 1,1-3,45 1Tim 6,1-21 Ž 119,73-80
20.10.2015 Dan 3,46-5,30 2Tim 1,1-18 Ž 119,81-88
21.10.2015 Dan 6,1-8,27 2Tim 2,1-26 Prís 25,21-26,2
22.10.2015 Dan 9,1-11,45 2Tim 3,1-17 Ž 119,89-96
23.10.2015 Dan 12,1-14,42 2Tim 4,1-22 Ž 119,97-104
24.10.2015 Ag 1,1-2,23 Tít 1,1-16 Ž 119,105-112
25.10.2015 Zach 1,1-4,14 Tít 2,1-15 Prís 26,3-12
26.10.2015 Zach 5,1-8,23 Tít 3,1-15 Ž 119,113-120
27.10.2015 Zach 9,1-11,7 Flm 1,25 Ž 119,121-128
28.10.2015 Zach 12,1-14,21 Hebr 1,1-14 Ž 119,129-136
29.10.2015 Mal 1,1-4,6 Hebr 2,1-18 Prís 26,13-22
30.10.2015 1Mach 1,1-2,69 Hebr 3,1-19 Ž 119,137-144
31.10.2015 1Mach 3,1-4,61 Hebr 4,1-13 Ž 119,145,152

 

 September

Deň a mesiac                    Biblický text na každý deň (čítania) A B C D
1.9.2015 Iz 8,1-11,9 2Kor 6,3-7,1 Ž 105,12-22
2.9.2015 Iz 11,10-14,32 2Kor 7,2-16 Ž 105,23-36
3.9.2015 Iz 15,1-19,25 2Kor 8,1-15 Prís 21,27-22,6
4.9.2015 Iz 20,1-24,23 2Kor 8,16-9,5 Ž 105,37-45
5.9.2015 Iz 25,1-28,29 2Kor 9,6-15 Ž 106,1-15
6.9.2015 Iz 29,1-32,20 2Kor 10,1-18 Ž 106,16-31
7.9.2015 Iz 33,1-37,38 2Kor 11,1-15 Prís 22,7-16
8.9.2015 Iz 38,1-41,29 2Kor 11,16-33 Ž 106,32-39
9.9.2015 Iz 42,1-44,23 2Kor 12,1-10 Ž 106,40-48
10.9.2015 Iz 44,24-48,22 2Kor 12,11-21 Ž 107,1-9
11.9.2015 Iz 49,1-52,12 2Kor 13,1-14 Prís 22,17-27
12.9.2015 Iz 52,13-57,21 Gal 1,1-24 Ž 107,10-22
13.9.2015 Iz 58,1-61,11 Gal 2,1-10 Ž 107,23-32
14.9.2015 Iz 62,1-66,24 Gal 2,11-3,9 Ž 107,33-43
15.9.2015 Nah 1,1-3,19 Gal 3,10-25 Prís 22,28-23,9
16.9.2015 Sof 1,1-3,20 Gal 3,26-4,20 Ž 108,1-5
17.9.2015 Jer 1,1-3,18 Gal 4,21-5,6 Ž 108,6-13
18.9.2015 Jer 3,19-6,8 Gal 5,7-26 Ž 109,1-20
19.9.2015 Jer 6,9-9,10 Gal 6,1-18 Prís 23,10-18
20.9.2015 Jer 9,11-13,27 Ef 1,1-23 Ž 109,21-31
21.9.2015 Jer 14,1-19,18 Ef 2,1-22 Ž 110,1-9
22.9.2015 Jer 17,19-21,14 Ef 3,1-21 Ž 111,1-10
23.9.2015 Jer 22,1-25,38 Ef 4,1-16 Prís 23,19-24,4
24.9.2015 Jer 26,1-31,1 Ef 4,17-5,7 Ž 12,1-10
25.9.2015 Jer 31,2-33,26 Ef 5,8-33 Ž 113,1-9
26.9.2015 Jer 24,1-38,28 Ef 6,1-24 Ž 114,1-8
27.9.2015 Jer 39,1-45,5 Flp 1,1-26 Prís 23,29-24,4
28.9.2015 Jer 46,1-48,47 Flp 1,27-2,11 Ž 115,1-11
29.9.2015 Jer 49,1-50,46 Flp 2,12-30 Ž 115,12-18
30.9.2015 Jer 51,1-52,34 Flp 3,1-4,1 Ž 116,1-11

 

 

 

 August

Deň a mesiac                    Biblický text na každý deň (čítania) A B C D
1.8.2015 1Krn 15,1-16,36 Rím 16,1-27 Ž 90,11-17
2.8.2015 1Krn 16,37-18,17 1Kor 1,1-17 Prís 19,3-12
3.8.2015 1Krn 19,1-22,1 1Kor 1,18-2,15 Ž 91,1-8
4.8.2015 1Krn 22,2-23,32  1Kor 2,6-16 Ž 91,9-16
5.8.2015 1Krn 24,1-26,13  1Kor 3,1-23 Ž 92,1-15
6.8.2015 1Krn 26,14-27,34  1Kor 4,1-21 Prís 19,13-22
7.8.2015 1Krn 28,1-29,30  1Kor 5,1-13 Ž 93,1-5
8.8.2015 2Krn 1,1-17  1Kor 6,1-20 Ž 94,1-11
9.8.2015 Kaz 1,1-3,22 1Kor 7,1-16 Ž 94,12-23
10.8.2015 Kaz 4,1-6,12 1Kor 7,17-31 Prís 19,23-20,4
11.8.2015 Kaz 7,1-9,12 1Kor 7,32,-8,13 Ž 95,1-11
12.8.2015 Kaz 9,13-12,14 1Kor 9,1-18 Ž 96-1,13
13.8.2015 2Krn 2,1-5,1 1Kor 9,19-10,13 Ž 97,1-12
14.8.2015 2Krn 5,2-7,10 1Kor 10,14-11,1 Prís 20,5-14
15.8.2015 2Krn 7,11-9,31 1Kor 11,2-34 Ž 98,1-9
16.8.2015 Pies 1,1-4,16 1Kor 12,1-26 Ž 99,1-9
17.8.2015 Pies 5,1-8,14 1Kor 12,27-13,13 Ž 100,1-5
18.8.2015 2Krn 10,1-12,16 1Kor 14,1-17 Prís 20,15-24
19.8.2015 2Krn 13,1-15,19 1Kor 14,18-40 Ž 101,1-8
20.8.2015 2Krn 16,1-18,27 1Kor 15,1-34 Ž 102,1-11
21.8.2015 2Krn 18,28-21,3 1Kor 15,35-49 Ž 102,12-17
22.8.2015 2Krn 21,4-23,21 1Kor 15,50-16,4 Prís 20,25
23.8.2015 2Krn 24,1-25,28 1Kor 16,5-24 Ž 102,18-28
24.8.2015 2Krn 26,1-28,27 2Kor 1,1-11 Ž 103,1-12
25.8.2015 2Krn 29,1-31,21 2Kor 1,12-22 Ž 103,13-22
26.8.2015 2Krn 32,1-34,33 2Kor 1,23-2,11 Prís 21,5-16
27.8.2015 2Krn 35,1-36,23 2Kor 2,12-3,6 Ž 104,1-18
28.8.2015 Mich 1,1-4,13 2Kor 3,7-18 Ž 104,19-30
29.8.2015 Mich 5,1-7,20 2Kor 4,1-18 Ž 104,31-35
30.8.2015 Iz 1,1-3,26 2Kor 5,1-10 Prís 21,17-26
31.8.2015 Iz4,1-7,25 2Kor 5,11-6,2 Ž 105,1-11

Júl

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.7.2015 2Kr 6,24-8,15 Sk 22,17-23,11 Prís 16,8-17
2.7.2015 2Kr 8,16-9,37 Sk 23,12-35 Ž 80,1-7
3.7.2015 2Kr 10,1-11,21 Sk 24,1-27 Ž 80,8-19
4.7.2015 2Kr 12,1-14,22 Sk 25,1-22 Ž 81,1-7
5.7.2015 2Kr 14,23-15,38 Sk 25,23-26,23 Prís 16,18-2
6.7.2015 2Kr 16,1-17,41 Sk 26,24-27,12 Ž 81,8-16
7.7.2015 2Kr 18,1-19,13 Sk 27,13-32 Ž 82,1-8
8.7.2015 2Kr 19,14-20,21 Sk 27,33-28,16 Ž 83,1-18
9.7.2015 2Kr 21,1-23,7 Sk 28,17-31 Prís 16,28-17-4
10.7.2015 2Kr 23,8-24,17 Rim 1,1-17 Ž 84,1-7
11.7.2015 2Kr 24,18-25,30 Rim 1,18-32 Ž 84,8-12
12.7.2015 Jon 1,1-4,11 Rim 2,1-24 Ž 85,1-7
13.7.2015 Am 1,1-2,16 Rim 2,25-3,8 Prís 17,5-14
14.7.2015 Am 3,1-4,13 Rim 3,9-31 Ž 85,8-13
15.7.2015 Am 5,1-27 Rim 4,1-15 Ž 86,1-10
16.7.2015 Am 6,1-7,17 Rim 4,16-5,11 Ž 86,11-17
17.7.2015 Am 8,1-9,15 Rim 5,12-6-10 Prís 17,15-24
18.7.2015 Oz 1,1-2,23 Rim 6,11-23 Ž 87,1-7
19.7.2015 Oz 3,1-5,15 Rim 7,1-13 Ž 88,1-9
20.7.2015 Oz 6,1-7,16 Rim 7,14-8,8 Ž 88,9-18
21.7.2015 Oz 8,1-9,17 Rim 8,9-27 Prís 177,25-18,6
22.7.2015 Oz 10,1-11,11 Rim 8,28-39 Ž 89,1-8
23.7.2015 Oz 11,12-14,9 Rim 9,1-21 Ž 89,9-13
24.7.2015 1Krn 1,1-2,17 Rim 9,22-10,4 Ž 89,14-18
25.7.2015 1Krn 2,18-4,8 Rim 10,5-11,10 Prís 18,7-16
26.7.2015 1Krn 4,9-5,26 Rim 11,11-32 Ž 89,19-29
27.7.2015 1Krn 6,1-81 Rim 11,33-12,21 Ž 89,30-37
28.7.2015 1Krn 7,1-8,28 Rim 13,1-14 Ž 89,38-45
29.7.2015 1Krn 8,29-10,14 Rim 14,1-18 Prís 18,17-19,2
30.7.2015 1Krn 11,1-12,18 Rim 14,19-15,13 Ž 89,46-52
31.7.2015 1Krn 12,19-14,17 Rim 15,14-33 Ž 90,1-10

Jún

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.6.2015 2Sam 3,22-5,16 Sk 1,1-22 Ž 69,13-28
2.6.2015 2Sam 5,17-6,23 Sk 1,23-2,21 Ž 69,29-36
3.6.2015 2Sam 7,1-8,18 Sk 2,22-47 Prís 14,5-14
4.6.2015 2Sam 9,1-10,19 Sk3,1-26 Ž 70,1-5
5.6.2015 2Sam 11,1-12,31 Sk 4,1-22 Ž 71,1-8
6.6.2015 2Sam 13,1-39 Sk 4,23-5,11 Ž 71,9-18
7.6.2015 2Sam 14,1-15,12 Sk 5,12-42 Prís 14,15-24
8.6.2015 2Sam 15,13-16,23 Sk 6,1-7,19 Ž 71,19-24
9.6.2015 2Sam 17,1-18,18 Sk 7,20-43 Ž 72,1-20
10.6.2015 2Sam 18,19-19,43 Sk 7,44-8,3 Ž 73,1-14
11.6.2015 2Sam 20,1-21,22 Sk 8,4-40 Prís 14,25-35
12.6.2015 2Sam 22,1-23,7 Sk 9,1-31 Ž 73,15-28
13.6.2015 2Sam 23,8-24,25 Sk 9,32-10,23 Ž 74,1-9
14.6.2015 1Kr 1,1-2,12 Sk 10,23-11,18 Ž 74,10-17
15.6.2015 1Kr 2,13-3,15 Sk 11,19-12,19 Prís 15,1-10
16.6.2015 1Kr 3,16-5,18 Sk 12,19-13,15 Ž 74,18-23
17.6.2015 1Kr 6,1-7,22 Sk 13,16-41 Ž 75,1-10
18.6.2015 1Kr 7,23-8,21 Sk 13,42-14,7 Ž 76,1-12
19.6.2015 1Kr 8,22-9,9 Sk 14,8-28 Prís 15,11-20
20.6.2015 1Kr 9,10-11,13 Sk 15,1-21 Ž  77,1-9
21.6.2015 1Kr 11,14-12,24 Sk 15,22-41 Ž 77,10-20
22.6.2015 1Kr 12,25-14,20 Sk 16,1-15 Ž 78,1-8
23.6.2015 1Kr 14,24-16,7 Sk 16,16-40 Prís 15,21-30
24.6.2015 1Kr 16,8-18,15 Sk 17,1-21 Ž 78,9-16
25.6.2015 1Kr 18,16-19,21 Sk 17,22-18,8 Ž 18,17-21
26.6.2015 1Kr 20,1-21,29 Sk 18,9-28 Ž 78,32-39
27.6.2015 1Kr 20,1-21,29 Sk 19,1-41 Prís 15,31-16,7
28.6.2015 2Kr 1,1-2,25 Sk 20,1-38 Ž 78,40-55
29.6.2015 2Kr 3,1-4,37 Sk 21,1,-26 Ž 78,56-72
30.6.2015 2Kr 4,38-6,23 Sk 21,27-22,16 Ž 79,1-13

Máj

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.5.2015 Joz 23,1-24,33 Jn 3,22-36 Ź 55,12-23
2.5.2015 Sdc 1,1-2,5 Jn 4,1-26 Prís 11,9-18
3.5.2015 Sdc 2,6-3,31 Jn 4,27-42 Ž 56,1-13
4.5.2015 Sdc 4,1-5,31 Jn 4,43-5,15 Ž 57,1-6
5.5.2015 Sdc 6,1-7,8 Jn 5,16-30 Ž 57,7-11
6.5.2015 Sdc 7,8-8,35 Jn 5,31-47 Prís 11,19-28
7.5.2015 Sdc 9,1-57 Jn 6,1-24 Ž 58,1-11
8.5.2015 Sdc 10,1-11,28 Jn 6,25-59 Ž 59,1-8
9.5.2015 Sdc 11,29 13,25 Jn 6,60-7,13 Ž 59,9-17
10.5.2015 Sdc 14,1-15,20 Jn 7,14-44 Prís 11,29-12,7
11.5.2015 Sdc 16,6-17,13 Jn 7,45-8,11 Ž 60,1-4
12.5.2015 Sdc 18,1-19,30 Jn 8,12- 30 Ž 60,5-12
13.5.2015 Sdc 20,1-21,25 Jn 8,31-59 Ž 61,1-8
14.5.2015 Rút 1,1-2,23 Jn 9,1-34 Prís 12,8-17
15.5.2015 Rút 3,1-4,11 Jn 9,35-10,21 Ž 62,1-12
16.5.2015 1Sam 1,1-2,26 Jn 10,22-42 Ž 63,1-11
17.5.2015 1Sam 2,27-4,22 Jn 11,1-44 Ž 64,1-10
18.5.2015 1Sam 5,1-7,17 Jn 11,45-12,11 Prís 12,18-27
19.5.2015 1Sam 8,1-10,8 Jn 12,12-36 Ž 65,1-13
20.5.2015 1Sam 10,9-12,25 Jn 12,37-13,17 Ž 66,1-12
21.5.2015 1Sam 13,1-14,23 Jn 13,18-58 Ž 66,13-20
22.5.2015 1Sam 14,24-15,35 Jn 14,1-31 Prís 12,28-13,9
23.5.2015 1Sam 16,1-17,37 Jn 15,1-16,4 Ž 67,1-7
24.5.2015 1Sam 17,38-18,30 Jn 16,5-17,5 Ž 68,1-6
25.5.2015 1Sam 19,1-20,42 Jn 17,6-26 Ž 68,7-14
26.5.2015 1Sam 21,1-23,29 Jn 18,1-24 Prís 13,10-19
27.5.2015 1Sam 24,1-25,44 Jn 18,25-40 Ž 68,15-20
28.5.2015 1Sam 26,1-28,25 Jn 19,1-27 Ž 68,21-27
29.5.2015 1Sam  29,1-31,13 Jn 19,28-20,9 Ž 68,28-35
30.5.2015 2Sam 1,1-2,7 Jn 20,10-31 Prís 13,20-14,4
31.5.2015 2Sam 2,8-3,21 Jn 21,1-25 Ž 69,1-12

Apríl

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.4.2015 Nm 35,1-36,13 Lk 9,28-56 Ž 40,9-17
2.4.2015 Dt 1,1-2,37 Lk 9,57-10,24 Ž 41,1-6
3.4.2015 Dt 3,1-4,49 Lk 10,25-11,4 Ž 41,7-13
4.4.2015 Dt 5,1-6,25 Lk 11,5-32 Prís 8,32-36
5.4.2015 Dt 7,1-8,20 Lk 11,33-54 Ž 42,1-6
6.4.2015 Dt 9,1-10,22 Lk 12,1-34 Ž 42,6-11
7.4.2015 Dt 11,1-12,32 Lk 12,35-59 Ž 43,1-5
8.4.2015 Dt 13,1-14,29 Lk 13,1-30 Prís 9,1-12
9.4.2015 Dt 15,1-16,20 Lk 13,31-14,14 Ž 44,1-12
10.4.2015 Dt 16,21-18,22 Lk 14,15-35 Ž 44,13-26
11.4.2015 Dt 19,1-20,20 Lk 15,1-32 Ž 45,1-9
12.4.2015 Dt  21,1-22,30 Lk 16,1-18 Prís 9,13-18
13.4.2015 Dt 23,1-25,19 Lk 16,19-17,10 Ž 45,10-17
14.4.2015 Dt 26,1-28,14 Lk 17,11-37 Ž 46,1-11
15.4.2015 Dt 28,15-68 Lk 18,1-30 Ž 47,1-9
16.4.2015 Dt 29,1-30,10 Lk 18,31-19,10 Prís 10,1-10
17.4.2015 Dt 30,11-31,30 Lk 19,11-44 Ž 48,1-8
18.4.2015 Dt 32,1-52 Lk 19,45-20,26 Ž 48,9-14
19.4.2015 Dt 33,1-34,12 Lk 20,27-21,4 Ž 49,1-20
20.4.2015 Joz 1,1-2,24 Lk 21,5-38 Prís 10,11-20
21.4.2015 Joz 3,1-5,12 Lk 22,1-38 Ž 50,1-15
22.4.2015 Joz 5,13-7,26 Lk 22,39-62 Ž 50,16-23
23.4.2015 Joz 8,1-9,15 Lk 22,63-23,25 Ž 51,1-9
24.4.2015 Joz 9,16-10,43 Lk 23,26-56 Prís 10,21-30
25.4.2015 Joz 11,1-12,24 Lk 24,1-35 Ž 51,10-19
26.4.2015 Joz 13,1-14,15 Lk 24,36-53 Ž 52,1-9
27.4.2015 Joz 15,1-63 Jn 1,1-28 Ž 53,1-6
28.4.2015 Joz 16,1-18,28 Jn 1,29-51 Prís 10,31-11,8
29.4.2015 Joz 19,1-20,9 Jn 2,1-25 Ž 54,1-7
30.4.2015 Joz 21,1-22,34 Jn 3,1-21 Ž 55,1-11

 

Marec

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.3.2015 Lv 9,1-10,20 Mk 11,27-12,12 Ž 29,1-11
2.3.2015 Lv 11,1-12,9 Mk 12,13-27 Ž 30,1-7
3.3.2015 Lv 13,1-59 Mk 12,28-44 Prís 6,20-29
4.3.2015 Lv 14,1-57 Mk 13,1-31 Ž 30,8-12
5.3.2015 Lv 15,1-16,36 Mk 13,32-14,16 Ž 31,1-8
6.3.2015 Lv 17,1-18,30 Mk 14,17-42 Ž 31,9-18
7.3.2015 Lv 19,1-20,27 Mk 14,43-72 Prís 6,30-35
8.3.2015 Lv 21,1-22,33 Mk 15,1-32 Ž 31,19-24
9.3.2015 Lv 23,1-24,23 Mk15,33-47 Ž 32,1-11
10.3.2015 Lv 25,1-26,13 Mk 16,1-20 Ž 33,1-11
11.3.2015 Lv 26,14-27,34 Lk 1,1-25 Prís 7,1-9
12.3.2015 Nm 1,1-2,9 Lk 1,26-38 Ž 33,12-22
13.3.2015 Nm 2,10-3,51 Lk 1,39-56 Ž 34,1-10
14.3.2015 Nm 4,1-5,10 Lk 1,57-80 Ž 34,11-22
15.3.2015 Nm 5,11-6,27 Lk 2,1-20 Prís 7,10-20
16.3.2015 Nm 7,1-65 Lk 2,21-40 Ž 35,1-10
17.3.2015 Nm 7,66-9,14 Lk 2,41-52 Ž 35,11-18
18.3.2015 Nm 9,15-11,23 Lk 3,1-22 Ž 35,19-28
19.3.2015 Nm 11,24-13,33 Lk 3,23-4,13 Prís 7,21-27
20.3.2015 Nm 14,1-15,21 Lk 4,14-37 Ž 36,1-12
21.3.2015 Nm 15,22-16,35 Lk 4,38-5,16 Ž 37,1-9
22.3.2015 Nm 16,36-18,32 Lk 5,17-32 Ž 37,10-20
23.3.2015 Nm 19,1-21,3 Lk 5,33-6,11 Prís 8,1-11
24.3.2015 Nm 21,4-22,20 Lk 6,12-36 Ž 37,21-31
25.3.2015 Nm 22,1-23,30 Lk 6,37-7,10 Ž 37,32-40
26.3.2015 Nm 24,1-26,11 Lk 7,11-35 Ž 38,1-12
27.3.2015 Nm 26,12-27,11 Lk 7,36-50 Prís 8,12-21
28.3.2015 Nm 27,12-29,11 Lk 8,1-18 Ž 38,13-22
29.3.2015 Nm 29,12-31,24 Lk 8,19-39 Ž 39,1-13
30.3.2015 Nm 31,25-32,42 Lk 8,40-9,9 Ž 40,1-8
31.3.2015 Nm 33,1-34,29 Lk 9,10-27 Prís 8,22-31

Február

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.2.2015 Jób 19,1-21,34 Mt 21,1-17 Ž 18,1-6
2.2.2015 Jób 22,1-24,25 Mt 21,18-32 Prís 3,21-35
3.2.2015 Jób 25,1-29,25 Mt 21,33-22,14 Ž 18,7-15
4.2.2015 Jób 30,1-32,22 Mt 22,15-45 Ž 18,16-24
5.2.2015 Jób 33,1-35,16 Mt 23,1-39 Ž 18,25-36
6.2.2015 Jób 36,1-38,41 Mt 24,1-31 Prís 4,1-9
7.2.2015 Jób 39,1-42,17 Mt 24,32-25,13 Ž 18,37-42
8.2.2015 Ex 1,1-2,25 Mt 25,14-46 Ž18,43-50
9.2.2015 Ex 3,1-4,31 Mt 26,1-30 Ž 19,1-6
10.2.2015 Ex 5,1-6,27 Mt 26,31-46 Prís 4,10-19
11.2.2015 Ex 6,28-8,32 Mt 26,47-68 Ž 19,7-14
12.2.2015 Ex 9,1-10,29 Mt 26,69-27,10 Ž 20,1-9
13.2.2015 Ex 11,1-12,51 Mt 27,11-44 Ž 21,1-7
14.2.2015 Ex 13,1-14,31 Mt 27,45-66 Prís 4,20-27
15.2.2015 Ex 15,1-16,36 Mt 28,1-20 Ž 21,8-13
16.2.2015 Ex 17,1-18,27 Mk 1,1-28 Ž 22,1-11
17.2.2015 Ex 19,1-20,26 Mk 1,29-2,17 Ž 22,12-21
18.2.2015 Ex 21,1-22,31 Mk 2,18-3,30 Prís 5,1-14
19.2.2015 Ex 23,1-24,18 Mk 3,31-4,29 Ž 22,22-31
20.2.2015 Ex 25,1-26,37 Mk 4,30-5,20 Ž 23,1-6
21.2.2015 Ex 27,1-28,43 Mk 5,21-6,6 Ž 24,1-10
22.2.2015 Ex 29,1-33,6 Mk 6,7-56 Prís 5,15-23
23.2.2015 Ex 33,7-34,35 Mk 7,1-30 Ž 25,1-15
24.2.2015 Ex 35,1-36,38 Mk 7,31-9,1 Ž 25,16-22
25.2.2015 Ex 37,1-40,38 Mk 9,2-32 Prís 6,1-11
26.2.2015 Lv 1,1-2,16 Mk 9,33-10,12 Ž 26,1-12
27.2.2015 Lv 3,1-4,35 Mk 10,13-31 Ž 27,1-14
28.2.2015 Lv 5,1-7,10 Mk 10,32-52 Prís 6,12-19
29.2.2015 Lv 7,11-8,36 Mk 11,1-26 Ž 28,1-9

 

Január

Deň a mesiac

Biblický text na každý deň (čítania)

A

B

C

D

1.1.2015 Gn 1,1-2,17 Mt 1,1-17 Ž 1,1-6
2.1.2015 Gn 2,18-4,16 Mt 1,18-2,18 Ž 2,1-12
3.1.2015 Gn 4,17-6,22 Mt 2,19-3,17 Ž 3,1-8
4.1.2015 Gn 7,1-9,17 Mt 4,1-22 Prísl 1,1-7
5.1.2015 Gn 9,18-11,9 Mt 4,23-5,20 Ž 4,1-8
6.1.2015 Gn 11,10-13,18 Mt 5,21-42 Ž 5,1-12
7.1.2015 Gn 14,1-16,16 Mt 5,43-6,24 Ž 6,1-10
8.1.2015 Gn 17,1-18,33 Mt 6,25-7,23 Prísl 1,8-19
9.1.2015 Gn 19,1-20,18 Mt 7,24-8,22 Ž 7,1-9
10.1.2015 Gn 21,1-23,20 Mt 8,23-9,13 Ž 7,10-17
11.1.2015 Gn 24,1-67 Mt 9,14-38 Ž 8,1-9
12.1.2015 Gn 25,1-26,35 Mt 10,1-31 Prísl 1,20-33
13.1.2015 Gn 27,1-28,22 Mt 10,32-11,10 Ž 9,1-6
14.1.2015 Gn 29,1-30,43 Mt 11,11-30 Ž 9,7-12
15.1.2015 Gn 31,1-55 Mt 12,1-21 Ž 9,13-20
16.1.2015 Gn 32,1-33,20 Mt 12,22-45 Prísl 2,1-11
17.1.2015 Gn 34,1-35,29 Mt 12,46-13,17 Ž 10,1-11
18.1.2015 Gn 36,1-37,36 Mt 13,18-35 Ž 10,12-18
19.1.2015 Gn 38,1-39,23 Mt 13,36-58 Ž 11,1-7
20.1.2015 Gn 40,1-41,40 Mt 14,1-21 Prísl 2,12-22
21.1.2015 Gn 41,41-42,38 Mt 14,22-15,9 Ž 12,1-8
22.1.2015 Gn 43,1-44,34 Mt 15,10-39 Ž 13,1-6
23.1.2015 Gn 45,1-46,34 Mt 16,1-20 Ž 14,1-7
24.1.2015 Gn 47,1-48,22 Mt 16,21-17,13 Prísl 3,11-20
25.1.2015 Gn 49,1-50,26 Mt 17,14-18,9 Ž 15,1-5
26.1.2015 Jób 1,1-4,11 Mt 18,10-35 Ž 16,1-11
27.1.2015 Jób 4,12-7,22 Mt 19,1-15 Ž 17,1-5
28.1.2015 Jób 8,1-10,22 Mt 19,16-30 Prísl 3,11-20
29.1.2015 Jób 11,1-14,22 Mt 20,1-19 Ž 17,6-12
30.1.2015 Jób 15,1-18,21 Mt 20,20-34 Ž 17,13-15
31.1.2015 Jób 19,1-21,34 Mt 21,1-17 Ž 18,1-6

Pred čítaním: modlitba k Duchu Svätému (aj vlastnými slovami);

Po prečítaní textov: prosba k Duchu Svätému o život v súlade s Božou vôľou (aj vlastnými slovami);

Vysvetlivky: stĺpček označený

A: prečítal som uvedené texty v ten deň, napíš písmenko A do prázdnej kolónky;

B: prečítal som uvedené texty, ale nie v ten deň (maximálne o 2 dni skôr alebo o 2 dni neskôr), napíš do kolónky písmenko B;

C: nemal som čas prečítať uvedené texty a vôbec som ich nečítal, vynechal som ich, napíš do kolónky písmenko C;

D: prečítal som uvedené texty v ten deň a čítal som aj poznámky pod čiarou k daným súradniciam textov Biblie, napíš písmenko D;

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun